AVG


Inleiding

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking in Nederland. De AVG is Europese regelgeving die de lidstaten in hun eigen wetgeving moeten integreren. In Nederland vervangt deze regeling de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wat verandert er?

Het doel van de AVG is het versterken van de positie van de natuurlijke personen van wie de gegevens verwerkt worden. Hun bestaande rechten worden sterker en zij krijgen, ten opzichte van de Wbp, nieuwe rechten. Dit betekent dat de onderneming die persoonsgegevens registreert meer verplichtingen krijgt. Op hun gaat een zwaardere verantwoordelijkheid rusten om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden.

Onder de AVG hebben de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden geadministreerd, naast het huidige recht op inzage, correctie en verwijdering ook het recht op data-overdracht. Dit laatste recht moet er onder andere voor zorgen dat mensen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als zij dit willen. Daarnaast kunnen betrokkenen een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de wijze waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten een register bijhouden, waarin is opgenomen met welk doel persoonsgegevens worden ingezameld, welke persoonsgegevens men verzamelt, aan wie men deze gegevens verstrekt en hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard.

Tenslotte moeten organisaties bij de inrichting van nieuwe processen die impact kunnen hebben op persoonsgegevens, bij de ontwikkeling van deze processen, rekening houden met de belangen van de betrokkenen (privacy by design) en geldt de verplichting om inbreuk op de privacy rechten (datalekken) te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel bij betrokkenen.

Aanpak Lukassen & Boer

Bij Lukassen & Boer beschouwen we vertrouwelijkheid en integriteit als vanzelfsprekende waarden. Wij zijn voortdurend bezig onze bedrijfsvoering en ons gedrag aan te passen aan de actuele wet- en regelgeving. Ons doel is dat het effect van onze inspanningen een bijdrage levert aan het succes van onze klanten.

We doen dit door bij de uitvoering van de aanpassingen binnen onze bedrijfsprocessen en de afspraken die we maken met onze leveranciers rekening te houden met het belang dat u als klant heeft en op welke wijze aanpassingen uw belang beter kunnen dienen. 

Lees meer over hoe wij met uw privacy omgaan en wat uw rechten zijn in onderstaande Statements:

Lukassen & Boer: Verwerken of Verantwoordelijk?

De dienstverlening van Lukassen & Boer is niet primair gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar Lukassen & Boer oefent feitelijk invloed uit op de gegevensverwerking. We doen dit door te adviseren, te bemiddelen, te onderhandelen en overeenkomsten tot stand te brengen. Hiermee is de gegevensverwerking niet de primaire opdracht, maar een uitvloeisel van dienstverlening. Lukassen & Boer draagt derhalve zelf de verantwoordelijkheid over het aanvragen/ verwerken van de gegevens.

Op basis van bovenstaande is het opstellen van een verwerkers-overeenkomst dus niet de geëigende weg om afspraken rondom de Algemene Verordening Gegevens (AVG) tussen Lukassen & Boer en haar relaties vast te leggen (immers beide zijn verwerkings-verantwoordelijke). Wij vinden het echter wel degelijk raadzaam om ons beleid rondom dataveiligheid en naleving van de AVG te communiceren met onze relaties!

Uw rechten

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw belangrijkste rechten zijn: