Recente blogs


15

sep 2016

Individualisering en afschaffen verplichtstelling

Het Nederlandse pensioensysteem hoort al jaren bij de beste van de wereld. Iedereen tevreden, mooi voor deelnemers, werkgevers en de overheid. Het succes is gebaseerd op de wettelijke verplichte deelname, belastingaftrek van de premie en collectief beleggen. Maar de lage rente zorgt toch voor onrust en nu willen we af van de verplichting.

Lees meer

21

apr 2016

Hebben we nu en in de toekomst een solidair pensioenstelsel?

Er wordt momenteel veel geklaagd over het pensioen. In het nieuws wordt er zelfs gesproken over het afstempelen (korten) van het pensioen. Bovendien denkt zeventig procent van de jongeren dat de pensioenpot leeg is op het moment dat zij met pensioen gaan. De pensioenen zullen volgens hen gekort worden of zelfs niet meer worden geïndexeerd. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat Nederland het op één na beste pensioenstelsel ter wereld heeft.   

Al wordt er een rendement van 6% gemaakt, ook dan mogen de pensioenfondsen van De Nederlandse Bank er niet mee rekenen.

De pensioenpotten van pensioenfondsen zitten, in tegenstelling tot wat het merendeel van de jongeren denkt, wél vol en zullen niet leeg raken.
Maar misschien is een pensioenfonds wel niet meer van deze tijd? Samen sparen in een collectief en solidair stelsel? Indien jongeren en ouderen in hetzelfde stelsel blijven, is het wel solidair als jongeren en ouderen dezelfde premie betalen, maar de vraag blijft daarbij wel: is een pensioenfonds wel van deze tijd?

Is een pensioenfonds wel van deze tijd?
Je zou over kunnen gaan naar een Nationaal Pensioenfonds, waarin iedere werkende wordt opgenomen ongeacht het soort contract. Misschien wel de beste oplossing, maar waarschijnlijk kansloos.
Werknemers willen juist niet solidair zijn en willen eigen keuzes maken. Kijk naar de ontwikkeling van de beschikbare premieregeling. Je mag zelf een keuze maken waar je je pensioen in gaat beleggen en binnenkort mag je op de pensioendatum zelfs gaan kiezen om je geld uit de pensioenpot te beleggen. Kijk naar het succes van PPI's en nu de ontwikkeling van de APF's, waar gekozen mag worden in welke "beleggingskring" je gaat deelnemen. Hier is dus ook nog sprake van solidariteit met andere werkgevers en werknemers, maar er zijn wel keuzemogelijkheden, die pensioenfondsen niet bieden.

Er gaat de komende tien jaar dus nog heel veel gebeuren op het gebied van pensioenen. Hierbij zal de solidariteit in opbouw van pensioen steeds minder worden. De verplichtstelling die gelden bij veel pensioenfondsen zal een groot discussiepunt worden.

Lees meer

14

jan 2016

Hoe ziet de toekomst van het pensioen eruit?

De pensioenmarkt zal ook dit nieuwe jaar volop in beweging blijven. De vergrijzing, de aanhoudende lage rente, het doorbeleggen na pensioendatum, het algemeen pensioenfonds (APF) en de communicatie naar de werknemers zullen wederom invloed hebben op de pensioenregelingen. Het is dan ook van belang dat werkgevers en werknemers flexibel zijn. 

Zal de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds worden aangepast?
De verplichte bedrijfspensioenfondsen passen steeds minder binnen dit beeld. Werkgevers willen meer keuzevrijheid in hun pensioenregelingen, maar dit is alleen niet mogelijk bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. 

Het APF kan een oplossing betekenen voor pensioenfondsen die hun krachten willen bundelen. Daarom zijn verschillende verzekeraars en PPI's benieuwd naar wat het APF doet. Als de verplichtstelling zou vervallen, zal het APF door veel uitvoerders worden omarmd.
Bij pensioenregelingen is er vanuit de werkgever vraag naar flexibiliteit, maar voordat er iets veranderd gaat worden, wil minister Dijsselbloem eerst dat de toezichthouder op de financiële markten - de AFM - onderzoekt in hoeverre de consumenten gebaat zijn bij het standaardiseren van verzekeringsproducten. Het gaat tenslotte om producten voor de consument en bij pensioenregelingen zijn de werkgevers slechts de opdrachtgevers. 

Als je alleen al kijkt naar waar we in 2016 mee te maken gaan krijgen, dan kan ik de vraag “Hoe ziet de toekomst van het pensioen eruit?” niet beantwoorden. Wel zal pensioenadvies in de toekomst belangrijk blijven om de werkgevers en werknemers te ondersteunen bij alle veranderingen.

Lees meer

23

jul 2015

Algemeen Pensioenfonds alternatief voor fondsen in liquidatie?

De Pensioenfederatie (een overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen) heeft in 2014 een aantal bijeenkomsten voor kleinere pensioenfondsen georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten was om de toekomst van de pensioenfondsen te verkennen en de alternatieven voor een pensioenfonds te bespreken.

In deze bijeenkomsten zijn vier belangrijke redenen genoemd waarom kan worden getwijfeld aan het voortbestaan van het kleinere pensioenfonds:

 • Afnemend draagvlak.
 • Meer complexiteit, deskundigheid en tijdsbeslag.
 • Weinig kandidaten voor fondsorganen.
 • Stijgende uitvoeringskosten

Elk van deze redenen kan uiteindelijk een bedreiging vormen voor het voortbestaan van een kleiner pensioenfonds.

Dit heeft gezorgd dat werkgevers, werknemers en de politiek de wens hebben uitgesproken voor een nieuwe pensioenuitvoerder. Dat is het Algemeen Pensioenfonds (APF) geworden. Dit zou in de ogen van de Pensioenfederatie een functioneel alternatief zijn voor pensioenfondsen die momenteel in liquidatie zijn, of dit overwegen. Naar verwachting vanaf 1 januari 2016 een feit kunnen zijn, mits de Eerste Kamer akkoord gaat met het voorstel.  Met het APF kan een evenwicht worden gevonden tussen enerzijds het zoveel mogelijk in stand houden van de eigen identiteit van de aangesloten bedrijfstakken en anderzijds het realiseren van meer schaalvoordelen (beperken bestuurlijke lasten en uitvoeringskosten).
Het APF mag namelijk meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is niet beperkt tot een bepaalde sector, maar moet wel per regeling gescheiden vermogen aanhouden (de zogenaamde solidariteitskringen).

Een van de eerste verzekeringsmaatschappijen met interesse in deze mogelijkheid is Aegon, die samen met dochterbedrijf TKP een algemeen pensioenfonds hebben opgericht. Zij richten zich op pensioenfondsen die niet zelfstandig verder willen, vanwege de hoge wettelijke eisen en de  kosten. Dit APF zal worden bestuurd door onafhankelijke bestuurders.

Lees meer

13

apr 2015

Misschien wel een zeer flexibel pensioen?

De meeste mensen kennen het pensioen als iets dat je op je 65ste krijgt waarna je dan heerlijk kunt gaan genieten. Gezien afgelopen ontwikkelingen is daar al veel in veranderd. 
En komen er steeds meer voorstellen bij om met pensioengeld andere zaken te gaan regelen, zoals: 

 • Het pensioengeld gaan gebruiken om een jaar te gaan studeren of om een half jaartje bij te komen. 
 • Iedereen wil zzp’er worden, waarom dat pensioengeld niet gebruiken voor een start van je eigen bedrijf?
 • Er staat zoveel geld op de pensioendatum, mag ik niet een gedeelte alvast opnemen om die mooie boot te kopen?
 • Ik vind werken zo leuk en ik heb het momenteel niet nodig, maar ik wil blijven beleggen.
 • Het alvast aflossen van de hypotheek.
 • Ik wil mijn pensioen maar 10 jaar uitgekeerd hebben en niet levenslang. Daarna heb ik nog AOW en dat is genoeg (achter de geraniums zitten en wachten tot de kinderen komen). 

Zo komen er iedere maand wel nieuwe ideeën over het pensioen in de media, dus ik verwacht dat er nog meer voorstellen komen die ik nu niet kan bedenken. 
Maar wat is goed? Kan iedereen wel overzien wat de consequenties van bepaalde beslissingen zijn. Goede begeleiding blijft daarin belangrijk en financiële planning zal u daarbij helpen. 

Maar dat het pensioen zich zal blijven ontwikkelen, dat is zeker.

Lees meer

19

feb 2015

Netto lijfrente of netto pensioen?

Vanaf 1 januari van dit jaar hebben we weer te maken gekregen met twee nieuwe begrippen, netto lijfrente en netto pensioen. Gaat u meedoen, weet u de verschillen en de voor- en nadelen? Onze regering blijft maar met nieuwe voorstellen komen. Wat hebben we allemaal al achter de rug op dit gebied?. Hieronder een paar begrippen die in de branche en in krantenartikelen voor veel discussie zorgden.

Spaarloon. U mag nog tot 1 januari 2016 spaarloon op een rekening hebben en daarvoor is er een aparte vrijstelling in box 3, maar die vervalt wel per 1-1-2016.

Levensloop. Als u per 31 december € 3.000 of meer had gespaard, mocht u blijven sparen. Daarbij was de opbouw van de levensloopkorting wel vervallen. Het is vanaf 2013 mogelijk fiscaal voordeling uw levenslooptegoed op te nemen. Van dit tegoed is dan 80% belast.

Kent u “vitaliteitssparen” nog?. Gelukkig is dit nooit doorgevoerd, maar dit had de opvolger moeten worden van spaarloon en levensloop. En nu is er dan weer netto lijfrente en netto pensioen. De vraag is wel hoe lang ze in stand blijven. Het is in ieder geval verstandig u goed te laten voorlichten over deze regelingen en een financiële planning laat maken, zodat u goed inzicht heeft in uw pensioen voor het geval u komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt. Misschien is het simpel aflossen van uw hypotheek een hele goede oplossing in plaats van een netto pensioen of lijfrente.

Kortom: neem contact op met een financiële planner! U geeft ook uw auto elk jaar een onderhoudsbeurt, laat dan ook ieder jaar een check plaatsvinden op uw financiële planning!

Lees meer

12

nov 2014

De ZZP'er en zijn Pensioen

Het aantal mensen dat lang in loondienst blijft bij dezelfde baas neemt geleidelijk af. Eén op de drie werknemers heeft geen standaard vast contract meer. Door de twee jaar loondoorbetaling verplichting bij ziekte is het vaste contract namelijk nog vaster geworden. Het kabinet wil dit niet en heeft daarom maatregelen genomen om het aaneenrijgen van tijdelijke contracten een halt toe te roepen. Gezien de wereldwijde trend naar flexibilisering, zijn wij waarschijnlijk nog het enige land dat denkt deze trend te kunnen keren.

Op dit moment vinden werkgevers een vast contract een te groot risico en daarom zullen werknemers al na twee jaar moeten vertrekken. Het aantal ZZP’ers zal zo toe gaan nemen, omdat zij de mogelijkheid hebben om deeltijd te werken met een hoge productiviteit. Als dit zo doorgaat zal in 2020 één op de zeven werknemers een ZZP’er zijn. Het is dan ook onvermijdelijk dat er voor deze groep regelingen zullen komen, zoals het vrijwillige pensioenfonds van nu voor zelfstandigen. Dit is nou juist het tegenovergestelde van wat ZZP’ers willen, namelijk het niet gebonden zijn aan verplichtingen (daarom zijn ze in de eerste plaats ook zelfstandige geworden). Vaak is het alleen dat ZZP’ers de premies voor pensioen en arbeidsongeschiktheid niet willen betalen en de risico’s daarvan niet willen inzien. Als dit onveranderd blijft, zou één van de (nieuwe) regelingen kunnen zijn dat je als ZZP’er geen KvK-inschrijving krijgt wanneer je geen pensioen hebt geregeld. Dit is ook het geval bij de zorgverzekering, waar een acceptatieplicht gekoppeld is aan een basispakket.

Uiteindelijk gaan de werkgevers een grotere rol spelen voor de ZZP’er. Dit valt momenteel al te zien aan de verschuiving van de aansprakelijkheid voor een ZZP’er naar de werkgever. Daarnaast kan de werkgever steeds meer een rol gaan spelen in de voorlichting, opleiding, maar eventueel ook de verplichting dat pensioen en arbeidsongeschiktheid goed geregeld zijn voordat er gewerkt gaat worden. Hier zijn alleen wel passende en toegankelijke oplossingen voor nodig!

Lees meer

9

jul 2014

Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds

Ongeveer 75% van alle werknemers met pensioen neemt deel aan een verplicht gesteld pensioenfonds. Maar wanneer is deze deelname nu verplicht?

Veel pensioenadviseurs worstelen met deze vraag en dat geldt ook voor directies van ondernemingen. Als u zich vergeet aan te melden kan een bedrijfspensioenfonds tot vijf jaar terug de premie alsnog innen. Daarbij is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de bijdragen ter zake van deelneming in een bedrijfspensioenfonds.

Waarom is het zo moeilijk?

De omschrijvingen in de verplichtstellingen zijn pagina’s lang. Hierbij een voorbeeld uit de verplichtstelling van het PMT, pensioenfonds metaal en techniek. Wie had gedacht dat dit ook onder het PMT viel?

Afsluitingen:
Al die middelen die hetzij binnen hetzij buiten het gebouw, woning, bedrijfspand, winkel en/of enige andere localiteit, ongeacht de aard, bestemming en/of gebruiksdoel worden aangewend, al dan niet uitsluitend ter verduistering, afscherming en/of afsluiting, beveiliging in de ruimste zin des woords, separatie compartimentering, zoals:

 • a. verduisteringsgordijnen hetzij oprolbaar, hetzij schuifbaar;
 • b. vouwdeuren en vouwwanden al dan niet voorzien van geluidsisolatie;
 • c. rolhekken, verticaal oprolbaar en samengesteld uit rond of plat materiaal
  van welke aard dan ook en/of uit aanéén geschoven strippen en/of plaatjes van enig materiaal;

Een ander voorbeeld is de StiPP, het pensioenfonds voor de uitzendbranche ( detachering). Ook hier is altijd veel onduidelijkheid over wat nu een uitzendkracht is en wat niet. Op 1 juli 2013 heeft de rechtbank Amsterdam hierover een belangrijke uitspraak gedaan, waardoor er nu meer duidelijkheid is.

Belangrijk uit dit arrest zijn de volgende standpunten van de rechtbank:

 • Het gaat daarbij om de feitelijke gang van zaken, niet om hoe een bedrijf zich afficheert op de website.
 • Vervult een werkgever bij de detachering geen allocatiefunctie, dan valt zij niet onder de werking van de verplichtstelling.

Allocatie is de vervanging van arbeid tijdens ziekte of afwezigheid, het opvangen van piekuren of soortgelijke plotseling opkomende  werkzaamheden. Dit bedrijf leverde gespecialiseerde kennis en informatie aan zorginstellingen via haar medewerkers. Aangezien dit geen allocatie is, valt zij niet onder de verplichtstelling van StiPP.

Sommige bedrijven denken dat het hebben van een andere pensioenregeling ook goed is. Helaas, u bent verplicht aan te sluiten. Hier zijn uitzonderingen op, maar deze komen niet meer vaak voor. En, zoals de regel luidt, iedereen dient de wet te kennen. U moet dus controleren of u onder een verplichtstelling valt.

Wel kunt u momenteel uit een bedrijfstakpensioenfonds stappen als er een slecht beleggingsbeleid  ( de zogenaamde Z score) is geweest, maar pas op waar u aan begint.  U moet dan een gelijkwaardige regeling sluiten bij een verzekeraar en dat is bij de huidige rentestand een moeilijke opgave.

Lees meer