Beleid beheerst belonen


Beleid beheerst belonen

De wetgever hecht een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.
 
Risicoanalyse
Wij hebben een risicoanalyse opgesteld om na te gaan welke risico’s er mogelijk binnen onze onderneming zijn die leiden tot onzorgvuldige behandeling van consumenten als gevolg van ons beloningsbeleid.

Beleid
Het beleid van onze onderneming op het gebied van beloning is erop gericht om de duurzaamheid te bevorderen. De bestuurders van onze onderneming ontvangen een vaste beloning die in verhouding staat tot de werkzaamheden die zij voor de onderneming verrichten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Hierbij is het van belang dat er een gezonde verhouding is tussen de vaste beloning en de variabele beloning van aandeelhouders / bestuurders.

Wij beschikken over een gezond eigen vermogen en houden dit op niveau.

Ook ten aanzien van de beloning van medewerkers en in het bijzonder medewerkers met een commerciële functie hebben wij beloningsbeleid vastgelegd. De medewerkers (ook die met een commerciële functie) van Lukassen & Boer ontvangen slechts een vaste beloning. Er is geen sprake van variabele beloningscomponenten. Het gestelde in artikel 1:120 lid 2 Wft is niet op onze medewerkers van toepassing.

Evaluatie
Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid in zijn geheel en de beloning van bestuurders en commerciële medewerkers in het bijzonder op haar werking en nemen indien noodzakelijk maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren.